Przejdź do treści

Duplikat legitymacji szkolnej.

         W przypadku zgubienia legitymacji szkolnej lub jej zniszczenia uczeń  lub rodzic (prawny opiekun) powiadamia o tym sekretariat szkoły i składa wniosek o wydanie nowej legitymacji.

1. WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY.
- wniosek  - druk do pobrania    »»»
- jedna fotografia o wymiarach 30 x 42 mm
- dowód wpłaty opłaty za ponowne wydanie legitymacji.

2. OPŁATY

Wysokość opłaty za wydanie legitymacji wynosi 9 zł.
Obowiązek wniesienia opłaty powstaje z chwilą złożenia wniosku (dowód opłaty stanowi załącznik do wniosku).

3. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

- sekretariat Zespołu Szkół - pok. 203 (II piętro) - w godzinach pracy szkoły.

4. KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA - OSOBA DO KONTAKTU

Edyta Prewęcka - referent ds. administracji - pok. 203, telefon. 94 35 88 025 wew. 21

5. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY.

- niezwłocznie.

6. PODSTAWA PRAWNA.

- § 11 ust. 13 Rozporządzenia MENiS z dnia 14.03.2005 r. ( Dz.U. Nr 58, poz. 504 z późn. zm.) w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych, innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonanie tych czynności.