Przejdź do treści

Dyplikat świadectwa szkolnego

1. WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY.

- wniosek  - druk do pobrania    »»»

2. OPŁATY

Wysokość opłaty za wydanie duplikatu świadectwa wynosi 26 zł.
Obowiązek wniesienia opłaty powstaje z chwilą złożenia wniosku (dowód opłaty stanowi załącznik do wniosku).

3. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

- sekretariat Zespołu Szkół - pok. 203 (II piętro) - w godzinach pracy szkoły.

4. KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA - OSOBA DO KONTAKTU

Edyta Prewęcka - referent ds. administracji - pok. 203, telefon. 94 35 88 025 wew. 21

5. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY.

- niezwłocznie.

6. PODSTAWA PRAWNA.

- § 11 ust. 13 rozporządzenia MENiS z dnia 14 marca 2005 roku w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych  oraz innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności (Dz. U. z 2005r. Nr 58, poz. 504 z późniejszymi zmianami).
- ustawa z 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635 z późniejszymi zmianami).